حضور فعالین زنان در خیابانهای تهران به مناسب پنجمین سالگرد کمپین

تگها |۱۳۹۰ شهریور ۱۷, پنجشنبه
فعالین زنان که برای جلب توجه مردم به خشونت فراگیر علیه زنان در ایران، پنجم شهریور ۱۳۹۰، اقدام به پخش نوار بنفش بین زنان کردند

پنجمشهريور ماه ۱۳۹۰،‌ تعدادي از فعالين جنبش زنان در راستاي آگاهي بخشي و جلب توجه مردم به پديده خشونت عليه زنان در حركتي نمادين به خيابانهاي شهر تهران آمدند. اينزنان كه ردي از خشونت بر چهره داشتند كارتهايي آويخته به نوار بنفش را، با تعريف وروايتي از خشونت، ميان مردم توزيع كردند. حركت مذكور در ادامه انتشار بيانيهتحليلي تعداي از فعالين حقوق زنان عليه خشونت فراگیرعله زنان انجام گرفته است.
بیشک یکی از مهمترین هدف های فعالین زنانی که در این حرکت مدنی خلاقانه شرکت کرده اند، رساندن این پیام به جامعه و به ویژه به زنان است که از بیان خشونتی که برشما رفته است در جامعه خجالت زده و شرمگین نباشید. ناهید میرحاج، یکی از فعالینیکه در این حرکت مدنی شرکت داشته است نوشته است: «...وقتی مي رفتم روبه روي مردم قرار ميگرفتم انگار مي فهميدند كه من خجالتي از ديده شدن ندارم...».
واکنشها چگونه بوده است
نگاهها همه بهت زده بود به صورت کبود من بود...
خانمینگاهی کرد و گفت انشالله دستش بشکنه من برات دعا می کنم اما برو طلاق بگیر...
زنها نگاه هايشان را از روي صورت دختر بر نمي داشتند گويي نمي خواستند باور كنند....
مرداندر منطقه سرسبیل خيلي بيشتر از [زنان از] ديدن چهره كبود دختر و قيافه غمگين ومتاثر مي شدند...
از خیابان گرگان تا بهار مردم خیلی بیتفاوت بودند ....

برگههای بنفش چه شدند
هیچکس برگه ها را رد نمی کرد. فقط به خانوم ها برگه دادم. همه در سکوت می گرفتندووقتی برگشتم هیچی روی زمین نبود. هیچ کس برگه را نیانداخته بود. احساس خوبی داشتمو فقط فکر می کردم که کاش برگه بيشتري داشتم (ناهید میرحاج).
با امضای بیانیه زیر اعتراض خود را به خشونت فراگیر علیه زنان در ایران اعلام کنید.