نسرین ستوده: وکیلی برای حق انتخاب پوشش! وکیلی برای زنان ایران!

تگها |۱۳۹۰ شهریور ۱۳, یکشنبه

فروردین امسال بود که خبر رسید نسرین ستوده به اتهام «تظاهر به بی‌حجابی» از سوی بی‌دادگاه جمهوری اسلامی محکوم به پرداخت جریمه نقدی نیز شده است. این خبر نشان داد که این «جرم» نسرین ستوده آن‌چنان برای جمهوری اسلامی سنگین آمده که جدا از باقی اتهامات و مجازات شدید نسرین عزیز٬ نظام تصمیم گرفته بی‌دادگاه دیگر و مجازات دیگری برایش در نظر بگیرد.

اما زهی خیال باطل! برای نسرین ستوده عزیز که برای نفی حجاب اجباری جمهوری اسلامی و رسیدن به آزادی پوشش٬ مبارزه می‌کند٬ چه افتخاری بالاتر از اینکه در کنار میلیون‌ها زن دیگر ایرانی قرار بگیرد که به خاطر نوع پوشش‌شان از سوی گشت ارشاد حکومت مورد اذیت و آزار قرار میگیرند!

بدین‌ترتیب جمهوری اسلامی که از دفاع جانانه نسرین ستوده از دهها موکلش خشمگین است٬ خود به دست خود و با حماقت خود کاری کرد که نسرین ستوده وکیل میلیونها زن و دختر ایرانی باشد که خواسته‌شان حق انتخاب پوشش است!

به امید لغو حجاب اجباری
و با آرزوی آزادی هر‌چه‌زودتر نسرین ستوده
و همچنین آزادی زنان ایرانی!


به صفحه تجربه‌ها و راهکارهای مبارزه با گشت ارشاد بپوندید!