در لزوم شعار های شبانه در همراهی دربندان سبز: درود بر عزیزان اسیرمان

تگها ، |۱۳۸۹ بهمن ۲۶, سه‌شنبه
دلاوران دربند!
آن روز که به همراه میلیونها چون خود برای آزادی میهنتان از دست دژخیمان پای در خیابان گذاردید و صدای حق طلبیتان لرزه بر اندام دیکتاتوری انداخت٬ بی‌شک می‌دانستید که راهتان سخت و دشوار است؛ راهی که صبوری ما در آن همانقدر برای دیکتاتوری ترسناک است که فریاد ما خواب را بر سر او خراب می کند.
آمدید و در کوچه و خیابان فریاد زدید و حق خود را طلبیدید. با دیدن شهامت های یکدیگر٬ امیدمان را بازیافتیم و در کنار یکدیگر٬ قدم در راه آزادی گذاشتیم. اما سیاهکاران پنداشتند با اسیر کردن شما می توانند صدایمان را خاموش کنند. زهی خیال باطل که ما فقط قوی تر و با انگیزه تر شده ایم و فریادمان را هر چه بلندتر بر سر زورگویان و حیله گران خراب می کنیم!
ما فریاد خواهیم زد. ما صدای مظلومیت‌تان را شبانه فریاد خواهیم زد و نشان خواهیم داد آزادی‌خواهان خانواده‌ای به بزرگی ایران هستند و یاران خویش را در هنگام سختی فراموش نمی کنند. ما، شبانه، در هر کوی و برزن فریاد خواهیم زد تا پیکره ی پوسیده‌ی ستم پوسیده‌تر و سست‌تر شود.
برخی از سایت های جنبش سبز با صدور فراخوانی از ملت ایران دعوت کرده اند تا فردا شب (‌پنج شنبه ۲۸ بهمن ماه )‌ساعت ۱۰ شب را به پشمت بام ها بیایند و به یاد شهدای ۲۵ بهمن ماه و برای حمایت از رهبران جنبش سبز نوای سبز الله اکبر را سر دهند.گروه ۲۳ خرداد به همراه دیگر دوستانی که بانی و حامی این پیشنهاد بوده‌اند٬ از همه آزادی‌خواهان دعوت می کند تا برای پشتیبانی از عزیزان سبزشان که آزادی خود را فدای آرمان های بزرگ شان برای میهن کرده اند و گرفتار کینه و جهالت کودتاچیان شده اند،‌ شب هنگام شعار همراهی سر دهند و آزادی میهن و عزیزان سبز دربندشان را خواستار شوند.
به امید پیروزی و آزادی
گروه ۲۳ خرداد