نتیجه آماری همه پرسی «واکنش جنبش سبز به روز جهانی زنان»

تگها ، ، |۱۳۸۹ فروردین ۲۹, یکشنبه


مقدمه: نتیجه آماري همه پرسی واکنش جنبش سبز به روز جهانی زنان پیش روی شماست. آماده شدن نتیجه بیش از آنچه پیش بینی کرده بودیم زمان برد که امیدواریم در آینده در زمان کوتاه تری بتوانیم نتیجه همه پرسی ها را منتشر کنیم. نتیجه ی پیش رو ی شما تنها گزیده ای است از آنچه می توان از داده های جمع آوری شده محاسبه کرد. فایل اکسل و همین طور صفحه اصلی نتایج در زیر آدرس داده شده اند. شما می توانید نتایج آماری بسیار دیگری را خود از فایل داده ها بیرون بکشید.

در مورد خود همه پرسی باید گفت که این بار نتوانستیم آن جور که باید و شاید توجه کاربران را به آن جلب کنیم. با آنکه در همه پرسی پیشین خود موفق به جذب 1083 نفر شده بودیم در این همه پرسی در مجموع 182 نفر شرکت کردند. علت اصلی چنین اختلاف شرکت کننده ای را در کمک بالاترین به همه پرسی پیشین می دانیم. در آن همه پرسی لینک همه پرسی توانست در مدت خوبی در صفحه اول و شاید هم در موضوعی داغ باقی بماند که این خود موجب گرفتن رای بسیاری در آن زمان شد.

در زیر بیشتر، نگاه آماری به نتیجه همه پرسی داشته ایم. چند مورد هم نظر مقایسه ای کوچکی انجام داده ایم. بسیار خوب خواهد بود اگر خوانندگان خود شروع به تحلیل نتیجه ها کنند و با نگاهی انتقادی به واکنش جنبش سبز به روز جهانی زنان و از آن مهمتر به خود مساله زنان نگاه کنند.

برای مثال در پرسش هفتم با آنکه بیشترین شرکت کنندگان به تجمع در پارک اختصاص رای داده اند ولی با توجه به دستگیری هایی که در سال های پیشین در پارک ها روی داده است می توان استدلال کرد که پارک بهترین گزینه برای گرامی داشت روز جهانی زنان نیست. این خود جای پرسش دارد که چرا باور عمومی با واقعیت تفاوت دارد؟ آیا این به دلیل کمی توجه ما و به تبع آن کم دانستن ما از وضعیت زنان و مشکلات آنها نیست؟

با امید دنیایی بهتر و عادلانه تر برای همه.

نتیجه ها:
1- نتيجه آماري خودكار توليد شده توسط گوگل

1- فایل html داده ها از گوگل

2- فایل Excel داده ها برای دانلود


سوال 1:
تعداد زنان شركت كننده: 67
تعداد مردان شركت كننده: 115

سوال 2: مردان و زنان يه يك نسبت فكر مي كنند كه زنها آنقدر که برای جنبش سبز هزینه داده اند، در تصمیمگیری ها شرکت داده نشده اند (70 درصد در هر گروه)
سوال 3: ولي با اين حال هر دو گروه به يك ميزان معتقدند كه اهداف جنبش سبز لزومن اهداف جنبش زنان را در مي گيرد (95 درصد)

سوال 4: زنان قريب به اتفاق (95 درصد) نابرابري جنسيتي در قوانين را بزرگترين مشكل خود دانسته اند، در حالي كه اين درصد براي گروه مردان 86 درصد است. از طرف ديگر دومين مشكل از نگاه زنان خشونت رواني است (68 درصد) در حالي كه مردان دومين مشكل زنان را حجاب اجباري دانسه اند (70 درصد). جالب انكه هر دو گروه خشونت فيزيكي را آخرين مشكل زنان دانسته اند (49 درصد زنان در برابر 46 درصد مردان). در اين ميان كمترين درصد مربوط به باور مردان به وجود خشونت فيزيكي عليه زنان بوده است با 46 درصد. در مورد سوال 4 لازم به توضیح است که امکان انتخاب چند گزینه همزمان با هم وجود داشته است. بنابراین مجموع درصد ها از 100 بیشتر است.

سوال 5: اكثريت زنان (68 درصد) و مردان (81 درصد) تبليغ خود براي روز جهاني زنان را ناكافي و ضعيف توصيف كرده اند. از طرف ديگر 28 درصد زنان و 11 درصد مردان به نسبت از كاركرد خور براي روز جهاني زنان رضايت داشته اند. بنابراين مي توان گفت زنان در مجموع از كاركرد خود رضايت بيشتري داشته اند.

سوال 6: از طرف ديگر زنان بيش از مردان معتقد بوده اند كه كاركرد كلي جنبش در رابطه با روز جهاني زنان ضعيف بوده است (65 درصد زنان در برابر 53 درصد مردان). در حالي كه هر دو گروه تقريبن به يك اندازه كاركرد كلي جنبش را در رابطه با روز جهاني زنان قابل قبول ارزيابي كرده اند (32 درصد زنان در برابر 36 درصد مردان).
مقايسه سوال 5 و 6 نشان مي دهد مردان با انكه بيش از زنان كاركرد شخصي خود را ضعيف توصيف كرده اند، ولي از كاركرد كلي جنبش در رابطه با روز جهاني زنان بيشتر رضايت دارند.

سوال 7: بهترين پيشنهاد براي مراسم روز جهاني زنان هم از ديد زنان (34 درصد) و هم از ديد مردان (30 درصد) تجمع در پارك بوده است. دومين پيشنهاد از ديد زنان با 23 درصد پخش گل و شيريني بوده است در حالي كه از ديد مردان با 29 درصد راهپيمايي هاي پراكنده بوده است. جالب آنكه كمترين امتياز ازديد هر دو گروه شامل رفتن به كوه بوده است (زنان 3 درصد در برابر مردان 4 درصد).