بوسه «ارشاد‌کننده» نسرین ستوده!

تگها ، |۱۳۹۰ تیر ۱۰, جمعه
نسرین‌جان! کوران در قدرت نمی‌ببینند که نه چنگال‌های گشت ارشاد٬ بلکه بوسه عاشقانه‌ات ما را «ارشاد» میکند!

برای گفتگو و بحث درباره روشهای مقابله با گشت ارشاد
به صفحه فیسبوک تجربه‌ها و راهکارهای مبارزه با گشت ارشاد بپیوندید!
اینجا نیز می‌توانید تجربه موفق یکی از دوستان در برخورد با گشت ارشاد را بخوانید